درباره ما


گروه بازرگانی  پهلوان با مجموعه اي از بهترين خدمات بازرگاني راهگشاي نيازهاي امروز بازار لوازم آشپزخانه می باشد .

بكارگيري مديران وكارشناسان متعهد كه دانش را با تجربه همگون نموده ودرآميخته اند ما را در فرآيند ارائه بهتر و پايدارتر خدمات ياري مي بخشند تا اين گروه بتواند باگامهاي استوارتر  به آنچكه مي انديشد نزديك و نزديك تر گردد.

ما با استفاده ازبهترين روشهاي نوين مديريتي و توسعه پايداروپوياي سيستم به همراه ارج نهادن و سرمايه گذاري بر منابع انساني توانسته ايم در رويارویي با نيازهاي مختلف مشتريان پاسخگويي راه گشا ،صادق وقابل اتكا باشيم .

گروه بازرگانی  پهلوان در تلاش است تا هر روزه در جهت متمايز ساختن گروه و خدمات خود بر اساس شاخصه هاي ذيل گام بردارد :

 

·         انعطاف پذيري در ارائه خدمات
·         سرعت و نوآوري در ارائه خدمات بهتر و بيشتر
·         ارائه خدمات فراگير(قبل از فروش ، در جريان فروش و پس از فروش )
·         ايجاد كشش و جاذبه در ارائه خدمات
·         ايجاد رضايت براي مشتريان
·         بازارگرايي و توجه به نيازها و خواسته هاي روزبازار
·         تلاش براي ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر نسبت به رقبا
·         تشكل گرايي و ايجاد همگرايي در بازار
·         ارتباط نزديك ،دائمي و موثر با مشتريان
·         تجزيه وتحليل  و بررسي مستمر بازار از طريق دپارتمان تحقيقات و بازاريابي جهت تعامل موثرتر با بازار
 
گروه بازرگانی  پهلوان از طریق مدیریت فراگیر شرکتها و دپارتمانهای تحت پوشش خود همواره کوشیده است تا گامهای رسیدن به اهداف خود را محکم تر از همیشه به سوی آینده  بردارد .